Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene Voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd, worden door de Fotograaf uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven . Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.
De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland. Nadat is aangegeven dat men definitief van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend en binnen 48 uur geretourneerd is en indien aangegeven is de aanbetaling is voldaan, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet. Met het tekenen van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met het vooraf betalen van het bedrag genoemd in de offerte en met het reserveren van de vermelde datum. De datum voor huwelijksfotografie wordt dus enkel gereserveerd na het getekend terug sturen van de offerte en voldane aanbetaling.
Er zijn meerdere pakketten met uren met diverse albums.

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren van het gekozen pakket kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid en voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het pakket kan niet worden verkleind. Het pakket op vrijdagen kan enkel in overleg worden uitgebreid,  tegen de op dat moment geldende pakketprijzen. De datum kan eenmalig worden verzet mits de nieuw gekozen datum nog beschikbaar is. Is de datum niet meer beschikbaar dan kan de aanbetaling niet worden geretourneerd.

 

Locaties

Voor bruidsfotografie, portretfotografie, familiefotografie, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoreportage  ESSFotografie© denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hier in adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer. Bij hevige regen kan een fotoreportage niet buiten plaatsvinden.

Let op! Bloesemshoots, heideshoots, bloemenshoots kunnen door ESSFotografie qua datum verzet worden indien de bloei anders is dan verwacht.

  • Indien een bepaalde locatie gewenst is t.b.v. de fotoreportage, is de klant verantwoordelijk voor alle locatie vergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. De klant is tevens verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

Levering fotomateriaal

Raw bestanden worden nooit geleverd.

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen  drie weken na de reportage datum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

 

Fotografie assistent

Indien ESSFotografie© dit nodig acht kan zij gebruik maken van een vaste fotografie assistente, de kosten hiervoor zijn voor ESS Fotografie©..

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

De foto’s met logo mogen op social media natuurlijk  gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke Facebookpagina van ESSFotografie er bij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van geleverde verkleinde foto’s met logo, of wanneer de volgende copyright vermelding wordt gebruikt:
foto: ESSFotografie (www.essfotografie..nl)

De online gepubliceerde foto’s hebben een maximale resolutie van 1200 pixels breed met een bescheiden beeldmerkje.
Mee fotograferen door derden tijdens de fotoreportage, dus door anderen dan fotografen die voor ESSFotografie werkzaam zijn, is niet toegestaan.

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg.

Algemeen:

Onbewerkte foto's die door de klant ontvangen worden via een uitzoek link mogen nooit gedeeld worden. Indien dit wel gebeurd brengt ESSFotografie deze foto's in rekening.
Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

Publicatie door de fotograaf

Foto’s uit alle mogelijke reportages mogen door ESSFotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, Facebook en Instagram zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden. Niet mogen publiceren van de beelden kost €250,- extra.

 

Auteursrecht foto’s 

- Het auteursrecht van de foto's berust ten alle tijden bij de fotograaf.

- Het is niet toegestaan foto's van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen.

- Bij het plaatsen van foto's zonder watermerk op internet, dient er altijd naamsvermelding van fotograaf te zijn.

- Bij het leveren van de foto's heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.     

- Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media     of op internet, tenzij hiervoor een duidelijk toestemming voor is gevraagd en gegeven.       

- Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf. 

- De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, social media, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoreportage aangeven hier bezwaar tegen te maken. De kosten van de fotoshoot worden dan verhoogd met €250,- en zal de fotograaf geen gebruik maken van de foto's.

- De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden :

   “Foto’s gemaakt door ESSFotografie”, naast vermelding van de website: www.essfotografie.nl

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een drietal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!
Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Producten bestellen

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt te worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het beroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

De fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Men heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichten van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien men zelf producten besteld van de door fotograaf aangeleverde foto’s is de fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

 

Wijze van betalen

Betaling voorafgaand aan de reportage, ESSFotografie stuurt enkele dagen voor de geplande shoot een betaalverzoek via Tikkie. Deze dient uiterlijk de dag vooraf aan de geplande shoot betaald te zijn. Mocht de betaling op dag van de shoot niet zijn voldaan, wordt deze als geannuleerd beschouwd en wordt er 50% in rekening gebracht. Een shoot kan uiterlijk 48 van te voren kosteloos worden geannuleerd. Hierna word er 50% van de kosten in rekening gebracht i.v.m. gereserveerde tijd van de fotograaf.

Voor bedrijven:
Betaling na ontvangt van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

Technische problemen.

ESSFotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon met diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Tijdens bruidsfotografie  is er altijd een back up camera aanwezig van apparatuur. ESSFotografie schrijft de bestanden tijdens de fotoreportage tweezijdig weg op twee geheugenkaarten per camera voor een gedegen risicospreiding.
ESSFotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Zij probeert de dag daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op de voor haar zo typerende ongedwongen, journalistieke wijze.
Bij technische problemen is ESSFotografie niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

 

Extra kosten:

Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoreportage, dan zal er een vergunning worden geregeld voor de fotograaf. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. Bij tussentijdse verplaatsingen is fotograaf niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist. Als er betaald geparkeerd moet worden zal de fotograaf gebruik maken van Park Mobile indien mogelijk en de kosten achteraf in rekening brengen.

De reiskosten zijn inclusief tot 10 km vanaf postcodegebied 1448, hier buiten bedragen de kosten €0.21 de km.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Bruidspaar kan fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

ESSFotografie zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende fotograaf.
Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal. Indien de klant dit wenst en duidelijk heeft aangegeven, is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van de klant wordt gegoogeld

 

Disclaimer

ESSFotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. ESSFotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door ESSFotografie en haar personeel.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan ESSFotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

 

Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de Fotograaf te worden meegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden. Het wordt niet gewaardeerd wanneer klachten buiten de Fotograaf om gedeeld worden. Fotograaf heeft zo geen mogelijkheid de klacht recht te zetten.

 

Prijzen

Alle op de website van de fotograaf vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten. Alle vermelde prijzen zijn inclusief btw. Op al deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.